Bezpečnostné podmienky

Bezpečnostné podmienky

Bezpečnosť na ľadovej ploche je prvoradá!
Účastník je povinný bezvýhradne rešpektovať a dodržiavať pokyny trénera a organizátora .
Používanie ochranných pomôcok je povinné!
     V záujme zachovania bezpečnosti je pre každého účastníka tréningu (kurzu) pri vstupe na ľadovú plochu povinné používanie ochrannej hokejovej výstroje, ktoré musí mať účastník kurzu už pred vstupom na ľadovú plochu na sebe. V prípade ak účastník kurzu nebude mať pri vstupe na ľadovú plochu vyššie uvedené ochranné pomôcky, tréner alebo zamestnanec KIG má právo neumožniť tomuto účastníkovi vstup na ľadovú plochu a absolvovať tréning (kurz). Účastník kurzu berie na vedomie, že počas kurzu môže dôjsť k úrazom alebo poškodeniu zdravia a prehlasuje, že kurzu, resp. jednotlivých tréningov sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. KIG nezodpovedá za úrazy a poškodenia zdravia, ktoré účastníkovi vzniknú pri účasti na tréningoch (kurzu).

Na ľadovú plochu možno vstupovať výhradne v korčuliach!
     V priestore ľadovej plochy platí zákaz fajčenia, konzumácie jedál a alkoholických nápojov ako aj iných v skle balených nápojov.
     Pravidlom u nás je dodržiavanie poriadku a čistoty a preto je zakázané znečisťovať ľadovú plochu odhadzovaním nepotrebných predmetov, vecí a odpadkov.
     Každý účastník je povinný správať sa takým spôsobom, aby neohrozoval bezpečnosť druhých.
     Účastník kurzu prehlasuje že je zdravotne spôsobilý na vykonávanie športovej činnosti a netrpí žiadnymi ochoreniami/poruchami a pod., ktoré by mu mohli spôsobiť ťažkosti pri vykonávaní činností súvisiacich s kurzom.
     V prípade, ak si to situácia vyžaduje, je účastník povinný si zabezpečiť svoj doprovod zo škôlky alebo školy na kurz, prípadne prítomnosť zákonného zástupcu, resp. poverenej osoby na kurze.
     KIG nezabezpečuje úschovu vecí a predmetov a za stratu vecí alebo predmetov nezodpovedá.
Tieto bezpečnostné podmienky sú platné od 14.09.2012

KIG, s.r.o., Borinka 446, 900 32 BORINKA
Ing. Roman Tatarko