Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov.

KIG prehlasuje, že údaje poskytnuté účastníkom kurzu budú zhromažďované a spracovávané výlučne na účely KIG, ktoré sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z. a zákona č. 90/2005 Z.z.. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu účastníka kurzu budú uvedené údaje znehodnotené.
Osobné údaje KIG zhromažďuje a spracováva pre účely:
§ identifikácia účastníka kurzu
§ uplatnenie práv a povinností zo zmluvného vzťahu
§ ochrana práv KIG
§ pridelenie variabilného symbolu pri úhradách
§ oslovovanie účastníkov ponukou služieb a služieb pre účely marketingu
     Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník poskytujúci údaje má práva vyplývajúce z ustanovení § 20 až 25 zákona o ochrane osobných údajov.
V prípade porušenia zákonných povinností zo strany KIG sa účastník ako dotknutá osoba môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR – www. dataprotection.gov.sk
Účastník kurzu odoslaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol KIG, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely KIG. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a na dobu 2 rokov od jeho ukončenia.
Za KIG, s.r.o, Borinka 446, 900 32 BORINKA
Ing .Roman Tatarko