Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.    Spoločnosť s ručeným obmedzeným
KIG, s.r.o., Borinka 446, 900 32 BORINKA, IČO: 43 966 683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro Vložka číslo : 50721/B ( ďalej len KIG).
2. Vznik zmluvného vzťahu
     Účastníkmi  zmluvného  vzťahu  sú    KIG a  účastník kurzu, prípadne tréningov ( objednávateľ). Za neplnoletých účastníkov jednajú ich zákonní zástupcovia (objednávatelia)..
Zmluvný vzťah vzniká na základe prihlášky. Prihlásiť sa do kurzu je možné na našej e-mailovej adrese tah@inmail.sk ,alebo je možné doručiť osobne. Podmienkou platnosti prihlášky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v prihláškovom formulári. Prihláška je zároveň návrhom zmluvy o poskytnutí služby,  pričom zmluva vzniká odoslaním resp. doručením samotnej prihlášky. Zmluva zaniká dňom ukončenia kurzu, príp. odstúpením KIG alebo účastníka ( objednávateľa ) od zmluvy. Účastník kurzu (objednávateľ) môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 5 kalendárnych dní pred dňom zahájenia kurzu zaslaním žiadosti o vyradenie z kurzu na adresu tah@inmail.sk  . Odstúpenie od zmluvy po uhradení kurzovného je upravené v článku 4 „ Zmena dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy “ týchto všeobecných zmluvných podmienok.
3. Cenové a platobné podmienky
     Ceny jednotlivých kurzov vyplývajú z ponuky KIG zverejnenej na stránke www.tahba.sk.
Prípadné zmeny v cenách sa riadia ustanoveniami článku 4. Zmeny dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy týchto všeobecných zmluvných podmienok.
Cena kurzu sa uhradí:
–       prevodom na účet č. SLSP č.ú.632300482/0900
–       vkladom hotovosti v ktorejkoľvek pobočke peňažného ústavu
–       poštovou poukážkou  na účet č. SLSP č.ú.632300482/0900
–       osobne pred zahájením kurzu
Účet KIG vedený v peňažnom ústave SLSP č.ú.632300482/0900
Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol platby. Variabilným symbolom je dátum narodenia účastníka (objednávateľa) v tvare DDMMRRRR. Variabilný symbol je povinným údajom pri každej platbe!
    KIG je oprávnený požadovať úhradu vo výške 100% ceny kurzu pred jeho realizáciou, účastník je povinný uhradiť 100% ceny kurzu pred jeho zahájením, najneskôr však v deň zahájenia kurzu.
     Účastník kurzu má právo na vrátenie úhrady, po odstúpení od zmluvy podľa článku 4. „Zmeny dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy“ týchto všeobecných zmluvných podmienok.
4. Zmeny dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy
     Ak je KIG nútené pred začiatkom kurzu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne účastníkovi (objednávateľovi) zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena vedie aj ku zmene ceny kurzu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Účastník (objednávateľ) má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi. Svoje rozhodnutie musí oznámiť KIG na e-mailovú adresu tah@inmail.sk
     KIG má právo zrušiť kurz, ak uskutočnenie bude sa javiť ekonomicky neúnosné. Ak KIG zruší kurz, je povinné túto skutočnosť oznámiť účastníkovi (objednávateľovi) bezodkladne.
KIG si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch ( zmena programu tréningu, zmena miesta a času konania, zmena trénera, zrušenie hodiny, atď. ). KIG je povinné túto zmenu oznámiť účastníkovi  bezodkladne. KIG si ďalej vyhradzuje právo zrušiť kurz v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
KIG môže pred začiatkom kurzu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu zrušenia kurzu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých podmienok účastníkom (objednávateľom ).
KIG môže z dôvodu nenaplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci záujemcovia o kurz. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet KIG.
KIG môže od zmluvy odstúpiť a zrušiť bez náhrady účasť účastníka v kurze, ak účastník neuviedol pravdivé údaje vo svojej prihláške, svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov alebo zamestnancov a trénerov KIG alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
     Pokiaľ účastník kurzu alebo zákonný zástupca neuviedol pravdivé údaje o zdravotnom stave účastníka kurzu, považuje sa to za hrubé porušenie VOP a KIG nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú z tohto titulu počas kurzu, alebo v budúcom období.
Hrubé porušovanie VOP má za následok nevrátenie zaplatenej ceny kurzu.
KIG je oprávnené odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak účastník (objednávateľ) neuhradí cenu kurzu v lehote jej splatnosti.
     Oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu zasiela KIG účastníkovi (objednávateľovi) formou e-mailovej správy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania tohto oznámenia účastníkovi (objednávateľovi).
     Účastník (objednávateľ ) má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy resp. odhlásenia sa z kurzu viac ako 5 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, bude účastníkovi vrátených 100% zaplatenej ceny kurzu. V prípade odstúpenia účastníka menej ako 5 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu, účastník nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny.
     Oznámenie o odstúpení je účastník povinný vykonať formou e-mailovej správy na adresu tah@inmail.sk alebo ho pošle doporučene na adresu KIG. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia.
     Ak účastník (objednávateľ ) nevyčerpá službu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, nevzniká mu nárok na vrátenie ceny kurzu.
     V prípade nároku na vrátenie celej ceny alebo jej pomernej časti bude čiastka na základe požiadavky účastníka poukázaná na jeho účet v lehote 14 dní.
5. Zmeškané hodiny
     Za neúčasť účastníka (objednávateľa) na tréningu (kurze), meškania účastníka na tréning (kurze) a tiež pri jeho predčasnom odchode z tréningu (kurzu) nespôsobenom zavinením KIG, neposkytuje KIG možnosť nahradiť si hodinu v inom termíne ani žiadnu finančnú kompenzáciu.
6. Práva a povinnosti účastníka (objednávateľa )
Účastník má právo:
§ na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
§ právo vyžadovať od KIG informácie o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa služieb
§ právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách.
Účastník je povinný:
§ poskytnúť KIG potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služby
§ zaplatiť cenu tréningu (kurzu)
§ riadiť sa pokynmi zamestnancov a trénerov KIG
§ počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku
§ v prípade úmyselne spôsobenej materiálnej škody túto okamžite nahradiť
§ dodržiavať časy nástupu na tréning (kurz)
§ uvádzať pravdivé údaje
§ dodržiavať bezpečnostné podmienky a pokyny, ktoré sú zverejnené na stránke www.tah.estranky.sk.
§ informovať KIG o zmene bydliska, telefónneho, e-mailového kontaktu
Zákonný zástupca dieťaťa je okrem toho povinný:
§ informovať KIG o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh kurzu.
V prípade opakovaného porušenia uvedených povinností účastníkom kurzu má KIG právo odstúpiť od zmluvy bez vrátenia poplatku za lekcie (kurzu).
7. Ostatné ustanovenia
     KIG má právo zverejňovať vizuálne záznamy (videá, fotografie a pod.) z lekcií kurzu, na svojej webovej stránke, ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely KIG. Účastník kurzu mu na takéto použitie dáva svoj výslovný súhlas. V prípade, ak účastník v budúcnosti zmení svoj názor (teda ak bude mať účastník kurzu výhrady s takýmto uverejnením záznamu, na ktorom sa účastník nachádza a nebude s takýmto zverejnením súhlasiť), môže svoj súhlas odvolať, a to tak, že toto oznámi písomne (formou emailu) KIG a tento zabezpečí odstránenie predmetného záznamu z média, ktorého sa toto týka, ak to bude vzhľadom na povahu veci možné.
     Účastník kurzu výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany KIG sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa účastník kurzu výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv.
 
8. Zmeny všeobecných obchodných podmienok
     Akékoľvek zmeny oproti týmto obchodným podmienkam budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán. Konkrétna úprava pomerov medzi účastníkmi v relevantnej a písomnej forme má prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
Tieto obchodné podmienky sú platné od 14.09.2012

Za KIG, s.r.o. Ing. Roman Tatarko